პროექტის ღირებულების შეფასება და ბიუჯეტის შედგენა BIM-ის საშუალებით

შენობების ინფორმაციის მოდელირებამ (BIM) მოახდინა რევოლუცია არქიტექტურაში, ინჟინერიასა და სამშენებლო (AEC) ინდუსტრიაში, შენობებისა და ინფრასტრუქტურული პროექტების ციფრული წარმოდგენით.

BIM-ის მრავალგანზომილებიანი და მონაცემებით მდიდარი მოდელი საშუალებას აძლევს დაინტერესებულ მხარეებს ეფექტურად ითანამშრომლონ პროექტის სასიცოცხლო ციკლის განმავლობაში, დიზაინიდან დაწყებული მშენებლობასა და ექსპლუატაციამდე დამთავრებული.

ერთ-ერთი სფერო, სადაც BIM განსაკუთრებით მომგებიანი აღმოჩნდა, არის ხარჯების შეფასება.

ამ სტატიაში ჩვენ განვიხილავთ, თუ როგორ აძლიერებს BIM-ზე დაფუძნებული მიდგომები ხარჯთაღრიცხვის ეფექტურობას, რაც იწვევს პროექტის დაგეგმვისა და ბიუჯეტის გაუმჯობესებას.

ხარჯთაღრიცხვის ტრადიციული გამოწვევები: BIM-ის ფართოდ გამოყენებამდე, ხარჯთაღრიცხვა  ძირითადად ხელით კეთდებოდა და შრომატევადი პროცესი იყო.

შემფასებლები ეყრდნობოდნენ 2D ნახაზებს და სპეციფიკაციებს, რათა განესაზღვრათ მასალების, შრომისა და პროექტისთვის საჭირო სხვა რესურსები.

თუმცა, ეს მიდგომა ხშირად იწვევდა უზუსტობებს და გამჭვირვალობის ნაკლებობას. ცვლილებები დიზაინში ან მოცულობაში მოითხოვდა მნიშვნელოვან გადამუშავებას, რაც გავლენას მოახდენდა პროექტის მთლიან ბიუჯეტსა და გრაფიკზე.

BIM: „თამაშის წესების“ შემცვლელი – ხარჯების შეფასებაში

BIM უზრუნველყოფს პროექტის ჰოლისტიკურ და ყოვლისმომცველ ხედვას გეომეტრიული ინფორმაციის, სივრცითი ურთიერთობების, რაოდენობებისა და მასალის სპეციფიკაციების ერთ მოდელში ინტეგრირებით.

ეს ჭკვიანი მოდელი ასრულებს  ცენტრალური საცავის როლს პროექტის მონაცემებისთვის და ხელს უწყობს ზუსტი და ეფექტური ხარჯების შეფასებას.

ზუსტი რაოდენობის გამოთვლა

BIM-ის საშუალებით, რაოდენობების ამოღება შესაძლებელია პირდაპირ მოდელიდან, რაც გამორიცხავს ხელით გამოთვლის საჭიროებას. მოდელის ფარგლებში არსებული ობიექტების შესაბამის მონაცემთა ბაზებთან და მასალების ბიბლიოთეკებთან მიბმით, შემფასებლებს შეუძლიათ ზუსტი რაოდენობების გამოთვლა,შეცდომების და შეუსაბამობების შემცირება.

რეალურ დროში ხარჯებისთვის თვალყურის დევნება

BIM-ზე დაფუძნებული ხარჯთაღრიცხვის ინსტრუმენტები საშუალებას აძლევს შემფასებლებს დააკავშირონ ღირებულების მონაცემები მოდელის ელემენტებთან. დიზაინის განვითარებასთან ერთად, ხარჯების ინფორმაცია ავტომატურად განახლდება, რაც უზრუნველყოფს რეალურ დროში ხარჯებისთვის თვალყურის დევნებას და ხელს შეუწყობს ბიუჯეტის პოტენციური გადაჭარბების ადრეულ იდენტიფიკაციას.

გაძლიერებული ვიზუალიზაცია და ანალიზი

BIM საშუალებას აძლევს შემფასებლებს 3D-ში პროექტის ვიზუალიზაციისთვის, რაც აადვილებს რთული ელემენტების იდენტიფიცირებას, რამაც შეიძლება გავლენა მოახდინოს ღირებულებაზე. შეუსაბამობის აღმომჩენი ფუნქციები შესაძლებლობას იძლევა დიზაინის უზუსტობის და პოტენციური ხარჯების ცვლილების გამოვლენას, რაც პრობლემის პროაქტიული გადაჭრის საშუალებას გვაძლევს.

სცენარზე დაფუძნებული ხარჯების სიმულაციები

BIM-ის ხარჯთაღრიცხვის ინსტრუმენტები საშუალებას აძლევს შემფასებლებს შექმნან ხარჯების მრავალი სცენარი დიზაინის პარამეტრების, მასალის არჩევანის ან მშენებლობის მეთოდოლოგიების ცვლილებით. ეს შესაძლებლობა საშუალებას აძლევს საპროექტო გუნდებს გამოიკვლიონ სხვადასხვა ვარიანტები, შეაფასონ მათი ხარჯები და და ინფორმირებულებმა მიიღონ გადაწყვეტილებები პროექტია ბიუჯეტის ოპტიმიზაციასთან დაკავშირებით.

გაუმჯობესებული თანამშრომლობა და კოორდინაცია

BIM ხელს უწყობს თანამშრომლობას და კოორდინაციას პროექტის დაინტერესებულ მხარეებს შორის, მათ შორის არქიტექტორებს, ინჟინრებს, კონტრაქტორებს და შემფასებლებს. საერთო ციფრულ პლატფორმაზე მუშაობით, გუნდებს შეუძლიათ შეუფერხებლად გაცვალონ ინფორმაცია, შეამცირონ არასწორი კომუნიკაცია და გააძლიერონ ხარჯების შეფასების სიზუსტე.

BIM-ზე დაფუძნებული ხარჯთაღრიცხვა ასევე ხელს უწყობს შემფასებლების ადრეულ ჩართულობას, რაც მათ საშუალებას აძლევს შეიტანონ ღირებული ცვლილებები დიზაინის ფაზაში და თავიდან აიცილონ ძვირადღირებული ხელახალი დიზაინი.

პროექტის მენეჯმენტთან ინტეგრაცია

ინტეგრაცია პროექტის მენეჯმენტთან: BIM-ზე დაფუძნებული ხარჯთაღრიცხვა შეიძლება ინტეგრირებული იყოს პროექტის მართვის პროგრამულ უზრუნველყოფასთან, რაც ქმნის ერთიან პლატფორმას პროექტის კონტროლისა და მონიტორინგისთვის. ეს ინტეგრაცია საშუალებას აძლევს პროექტის მენეჯერებს თვალყური ადევნონ ხარჯებთან დაკავშირებულ აქტივობებს, აკონტროლონ პროგრესი სავარაუდო ბიუჯეტის მიხედვით და დროულად განახორციელონ კორექტირება, თუ მოხდება მცირედი გადახრებიც კი.

BIM მოდელის დაგეგმვისა და შესყიდვების სისტემებთან დაკავშირებით, პროექტის გუნდებს შეუძლიათ გაამარტივონ შესყიდვების პროცესი, გააუმჯობესონ მასალების მიწოდება და შეამცირონ პროექტის შეფერხებები.

დასკვნა

BIM-ზე დაფუძნებული ხარჯთაღრიცხვა გარდაქმნის AEC ინდუსტრიის ეფექტურობის, სიზუსტისა და თანამშრომლობის გაზრდით.

BIM-ის ინტეგრაცია ხარჯთაღრიცხვის პროცესებთან საშუალებას აძლევს შემფასებლებს:

– შექმენით უფრო ზუსტი შეფასებები
– შეამცირეთ ბიუჯეტის გადაჭარბების რისკი
– გააუმჯობესონ პროექტის დაგეგმვა და გადაწყვეტილების მიღება

BIM აგრძელებს განვითარებას და უფრო ფართო გამოყენებას ბევრ სფეროში,მისი გავლენა ხარჯების შეფასებაზე უფრო და უფრო მნიშვნელოვანი ხდება, რაც იწვევს პროექტის უკეთეს შედეგებს და დაინტერესებულ მხარეთა კმაყოფილების ზრდას.